Akademickie Targi Pracy Trójmiasto

Historia

Biura Karier (Careers Services) są jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych działającymi od ponad 100 lat w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Holandii, Belgii, krajach skandynawskich, Grecji, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii. W większości krajów Europy Zachodniej oraz kilku krajach Europy Środkowej m.in. w Polsce powstały w latach 90-tych. Liczebny rozwój tych instytucji związany jest ściśle z funkcjonowaniem uczelni wyższych w warunkach gospodarki rynkowej w szczególności zaś ze sposobem pozyskiwania funduszy na ich działalność.

Pierwsze Biuro Karier w naszym kraju, opierając się na wzorach brytyjskich, powstało w październiku 1993 roku przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1996-1997 uczestniczyło ono w projekcie zakładania siedmiu kolejnych Biur Karier w polskich uczelniach wyższych (w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Lublinie, Kielcach, Gliwicach, Poznaniu i Wrocławiu). Inicjatywę tę współfinansował fundusz europejski Tempus Phare (pozostałymi partnerami byli: Uniwersytet w Hull – Wielka Brytania, Uniwersytet w Amsterdamie – Holandia, Krajowy Urząd Pracy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej).

W grudniu 1998 roku powstała Ogólnopolska Sieć Biur Karier (OSBK), będąca wynikiem porozumienia o powołaniu Sieci – nieformalnej struktury partnerskiej, grupującej Biura Karier w naszym kraju, podpisanego przez kierowników tychże instytucji, działających w polskich ośrodkach akademickich. Celem powołanej Sieci było przede wszystkim wsparcie nowopowstających biur oraz wypracowanie standardów ich funkcjonowania.

Działalność Akademickich Biur Karier reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

Zgodnie z definicją wyżej wymienionej ustawy akademickie biuro karier to jednostka działająca na rzecz aktywizacji studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę wyższą lub organizację studencką. Misją Biur Karier jest służenie informacją, radą i pomocą studentom oraz absolwentom wyższych uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. Biura karier według ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo

Źródło: http://wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/CIPKZ/publikacje/zeszyty%20informacyjne%202014/Akademickie%20Biura%20Karier%202014.pdf