Akademickie Targi Pracy Trójmiasto

Biura Karier

Biura Karier, Centra Karier, Biura Zawodowej Promocji Studentów, Centra Promocji Studentów i Absolwentów, Centra Informacji i Promocji Studentów i Absolwentów, Centra Pracy i Kariery, Biura Wspierania Rozwoju Zawodowego – niezależnie od nazwy są to miejsca, w których każdy student i absolwent danej uczelni może szukać informacji i pomocy w aktywnym wejściu na rynek pracy.

Głównym celem Biur Karier jest zawodowa promocja studentów i absolwentów uczelni. Działalność tych biur zorientowana jest na pomoc studentom w wejściu na rynek pracy oraz w efektywnym poruszaniu się i funkcjonowaniu na nim. Celem jest ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nauką a praktyką. Biura pełnią też ważną rolę w promocji uczelni, zarówno wobec przyszłych studentów, jak i firm.

Z pomocy Biur Karier korzystają przede wszystkim:

 • studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy;
 • pracodawcy, poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne miejsca pracy i praktyki;
 • wyższe uczelnie, szkoły średnie i inne instytucje edukacyjne, weryfikujące strukturę i programy kształcenia, dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem biur karier.

Większość biur działa jako autonomiczne jednostki uczelni wyższych, powołane decyzją Senatu uczelni, podległe rektorom lub prorektorom. Nie są to instytucje komercyjne. Biura finansowane są głównie z funduszy uczelni. Przeciętnie zatrudniają 3-4 osoby, mają własne pomieszczenia, zaplecze techniczne, w większości sale szkoleniowe.

Każde z polskich Biur Karier, dostosowując się do lokalnych warunków, specyfiki uczelni, rynku pracy, wypracowuje własne metody i techniki działania, może się też pochwalić indywidualnymi inicjatywami oraz osiągnięciami.

Główne obszary działania

Działania doradcze i szkoleniowe: szkolenia i seminaria dla studentów, szkolenia zarówno otwarte, jak i wpisane w program studiów, poradnictwo indywidualne, w tym testy psychologiczne, rozmowy doradcze, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i w przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą.

 • Wiele biur karier organizuje cyklicznie projekt pod nazwą Akademia Kariery, którego celem jest przygotowanie każdego uczestnika do efektywnego poszukiwania pracy oraz daje możliwość zapoznania się z ofertą praktyk w konkretnych branżach. W związku z tym często tematyka projektu jest bardzo zróżnicowana i uzależniona od profilu uczelni.
 • W ramach Akademii Kariery studenci i absolwenci mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych wykładach, szkoleniach, warsztatach aktywizujących oraz treningach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin.
 • Działania informacyjne: własne publikacje i poradniki, bezpłatna dystrybucja poradników, dostęp do bazy danych firm, informacje o ofertach pracy dla absolwentów;
 • Działania badawcze: badania ankietowe studentów, badania preferencji pracodawców;
 • Kontakty z pracodawcami: prezentacje firm na uczelni, targi pracy lub sesje rekrutacyjne.
 • prowadzą doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) dla studentów i absolwentów – oferują pomoc w podjęciu decyzji w obszarze życia zawodowego, wyboru specjalizacji, ustaleniu predyspozycji zawodowych, zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej, pomagają w jak najlepszym zaprezentowaniu się pracodawcom (pomoc w przygotowaniu do poszukiwania pracy, sporządzaniu życiorysu i listu motywacyjnego, odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzeniu negocjacji płacowych itp.);
 • dostarczają informacji o rynku pracy (o firmach, ich procedurach kwalifikacyjnych i planach rekrutacyjnych, działach, produktach itp.) oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, językowych, stypendiach w kraju i za granicą, studiach podyplomowych;
 • zajmują się promowaniem przedsiębiorczości i przygotowywaniem absolwentów do zakładania własnych małych przedsiębiorstw, w związku z tym organizują kursy i szkolenia z zakresu uruchamiania i prowadzenia firmy. Osobami, które takich porad udzielają są w wielu przypadkach studenci ostatnich lat z kierunków ekonomicznych, prawnych, handlowych, marketingowych, a także pracownicy dydaktyczni uczelni;
 • aktywnie poszukują, klasyfikują i udostępniają oferty pracy stałej, czasowej czy wolontariatu, posiadają także propozycje odbycia staży i praktyk zawodowych w kraju i za granicą;
 • prowadzą bazy danych studentów i absolwentów szukających pracy – mają możliwość wyselekcjonowania osób o określonych predyspozycjach i umiejętnościach w celu udostępnienia ich danych pracodawcom, prowadzącym rekrutacje pracowników;
 • aranżują bezpośrednie spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami, m.in. poprzez wizyty informacyjne w przedsiębiorstwach, organizowanie targów pracy, prezentacje firm na terenie wyższych uczelni, seminariów, konferencji itp.;
 • badają losy i monitorują kariery zawodowe absolwentów oraz informują władze wyższych uczelni o tendencjach zaobserwowanych na rynku pracy, aby mogły one kształtować profil kształcenia zgodny z tendencjami rynku pracy;
 • umożliwiają korzystanie z potencjału naukowego polskich wyższych uczelni w zakresie ekspertyz i technologii;
 • dbają o dobry wizerunek wyższych uczelni, zarówno wewnątrz środowiska akademickiego, jak i na zewnątrz.

Biuro karier to nie tylko miejsce, gdzie studenci i absolwenci mogą zgłaszać się po oferty pracy, ale przede wszystkim centrum informacji, skąd można czerpać wiedzę praktyczną. Pozwala to nauczyć się poruszania na rynku pracy i maksymalnie skrócić okres poszukiwania zatrudnienia. Oczywiście każde biuro wypracowuje swoje standardy, a oferowane w nich usługi występują z różnym natężeniem. Warto więc zainteresować się, jakie możliwości daje biuro karier konkretnej uczelni.

Źródło: http://wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/CIPKZ/publikacje/zeszyty%20informacyjne%202014/Akademickie%20Biura%20Karier%202014.pdf

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن